Používame cookies

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY, REKLAMAČNÝ PORIADOK, ETICKÝ KÓDEX.

Spoločnosť KOTVAN PARTNERS s.r.o., so sídlom  Špačinská cesta 633/13, 917 01  Trnava, Slovenská republika, IČO 46 270 418, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro vložka č. 27895/T, (ďalej pre reality len „REALITY - FINANCIE“), je oprávnená poskytovať na území Slovenskej republiky služby klientom(záujemcom), ktorí sa na spoločnosť obrátia za účelom sprostredkovania kúpy/predaja/nájmu nehnuteľností, túto činnosť a s ňou spojené náležitosti.

Realitná  kancelária REALITY - FINANCIE, (ďalej RK REALITY - FINANCIE) vykonáva pre svojich klientov na základe výhradných  zmlúv a na základe požiadavok klientov po dobu trvania zmluvného vzťahu založeného výhradnou zmluvou, kde sa klient zaväzuje, že nebude priamo alebo nepriamo kontaktovať tretie osoby za účelom rokovania o uzavretí akejkoľvek zmluvy vedúcej k prevodu vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti v prospech ktorejkoľvek tretej osoby, resp. nájmu/podnájmu predmetnej nehnuteľnosti; neuzavrie s tretími osobami, s ktorými mu RK REALITY - FINANCIE navrhovala uzavretie zmluvy, ani s akýmikoľvek inými tretími osobami zmluvu vedúcu k prevodu vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti, resp. nájmu/podnájmu predmetnej nehnuteľnosti, bez sprostredkovateľskej činnosti RK REALITY - FINANCIE, ani nebude vyvíjať žiadne kroky, ktoré by viedli k uzatvoreniu takejto zmluvy bez sprostredkovateľskej činnosti RK REALITY - FINANCIE; neuzavrie sprostredkovateľskú alebo obdobnú zmluvu s inou fyzickou alebo právnickou osobou. V opačnom prípade sa klient zaväzuje uhradiť RK REALITY - FINANCIE paušálnu náhradu výdavkov vo výške 80% dojednanej odmeny (provízie).

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sú určené pre spoločnosť KOTVAN PARTNERS s.r.o., so sídlom  Špačinská cesta 633/13, 917 01  Trnava, Slovenská republika, IČO 46 270 418, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro vložka č. 27895/T, ktorá je oprávnená vykonávať na území Slovenskej  republiky realitnú činnosť – sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností cez svoju realitnú kanceláriu REALITY – FINANCIE  (ďalej   „RK REALITY - FINANCIE“) a presne vyčleňujú právny a obchodný vzťah medzi realitnou kanceláriou a klientom prípadne treťou osobou.

Reklamačný poriadok upravuje podmienky, spôsob a postup pri riešení reklamácie, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a v súlade s aktuálnym Reklamačným poriadkom ako aj v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR (najmä so zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení). Reklamačný poriadok upravuje právo klienta na reklamáciu kvality Služieb, vyfakturovanej sumy odmeny a pod.

Etický kódex vymedzuje zásady, základné hodnoty, princípy a pravididlá správania sa maklérov spoločnosti KOTVAN PARTNERS s.r.o., „RK REALITY - FINANCIE“,  pri poskytovaní realitného poradenstva a sprostredkovaní kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností tak aby boli uspokojované potreby klientov a poskytované služby na najvyššej úrovni.

VŠEOBECNÉ  OBCHODNÉ   PODMIENKY

poskytovania realitných služieb prostredníctvom spoločnosti KOTVAN PARTNERS s.r.o., so sídlom  Špačinská cesta 633/13, 917 01  Trnava, Slovenská republika, IČO 46 270 418, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro vložka č. 27895/T, (ďalej pre reality len „REALITY - FINANCIE“), je oprávnená poskytovať na území Slovenskej republiky služby klientom(záujemcom), ktorí sa na spoločnosť obrátia za účelom sprostredkovania kúpy/predaja/nájmu nehnuteľností túto činnosť a s ňou spojené náležitosti.  (ďalej „VOP“), platné odo dňa: 25. 06. 2020, konateľ spoločnosti: Ing. Marián Kotvan, mobil: 0907 239547

Článok I.

Úvodné ustanovenia

1)  Spoločnosť  KOTVAN PARTNERS s.r.o., so sídlom  Špačinská cesta 633/13, 917 01  Trnava, Slovenská republika, IČO 46 270 418, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro vložka č. 27895/T, je oprávnená vykonávať na území Slovenskej  republiky realitnú činnosť – sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností cez svoju realitnú kanceláriu REALITY – FINANCIE  (ďalej pre „RK REALITY - FINANCIE“), ktorá je oprávnená vykonávať na území Slovenskej    republiky realitnú činnosť – sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností.

2) VOP sú vypracované RK REALITY - FINANCIE a sú  neoddeliteľnou súčasťou všetkých zmlúv a všetkých zmluvných vzťahov s klientmi RK REALITY - FINANCIE (ďalej aj “realitná kancelária“)  s tretími osobami  (záujemcami). VOP sú vypracované pre všetky  obchodné prípady, pokiaľ nie sú v konkrétnom obchodnom prípade vyslovene zmenené alebo vylúčené, presne špecifikujú právny ako aj obchodný vzťah medzi realitnou kanceláriou a  klientom alebo treťou osobou. VOP sú uverejnené na domovskej stránke www.reality-financie.sk,čím sa stávajú voľne prístupné pre každého záujemcu/klienta a to aj pre prípad keď nebudú vytlačené a nebudú tvoriť priamu súčasť zmlúv, budú voľne sprístupnené na  adrese:   www.reality-financie.sk pod označením „Všeobecné obchodné podmienky“.

3)   VOP sú vypracované za účelom ujasnenia ponúkaných služieb realitnej kancelárie   REALITY - FINANCIE, úprava vzájomných vzťahov medzi jej zmluvnými partnermi. Konkretizujú odstúpenie od dohody a stanovenie zodpovednosti za škodu. Pokiaľ sú právne vzťahy medzi  zmluvnými stranami výslovne neupravené vo VOP, potom sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka resp.    Obchodného  zákonníka  v platnom znení a to podľa toho, či je účastníkom zmluvy spotrebiteľ  alebo podnikateľský subjekt.

Článok II.

Vysvetlenie základných pojmov v realitnej činnosti

Nehnuteľnosť – byt, dom, pozemok, stavba a pod. špecifikovaná v Dohode a označovaná ako  „nehnuteľnosť“.

Klient – fyzická alebo právnická osoba s ktorou RK REALITY - FINANCIE  uzatvorila písomnú Dohodu o sprostredkovaní, pričom za dohodu sa považuje aj ústna Dohoda oboch zmluvných strán. Dohoda zmluvných strán je za účelom poskytovania realitných služieb RK REALITY - FINANCIE

3)     Poskytovanie realitných služieb – poskytovanie realitných služieb prostredníctvom RK REALITY – FINANCIE a jej maklérov za účelom sprostredkovania prenájmu nájmu    nehnuteľnosti, kúpy a predaja nehnuteľnosti a služieb s tým súvisiacich podľa požiadaviek  záujemcu/klienta.

4)   Maklér – fyzická alebo právnická osoba, ktorá sprostredkováva poradenské a informačné  služby klientom v realitnej oblasti, sprostredkuje nábor nehnuteľnosti a realitné služby  s tretími osobami, sprostredkováva príležitosti na uzatváranie zmlúv o poskytovaní realitných    služieb s tretími osobami, služby spojené s realizáciou obchodných prípadov v mene a na účet   spoločnosti KOTVAN PARTNERS s.r.o., so sídlom  Špačinská cesta 633/13, 917 01  Trnava  a to na základe udelenej  plnej moci spoločnosťou KOTVAN PARTNERS s.r.o.

5)  Písomná Dohoda -   platný právny úkon, ktorý zakladá súhlasný prejav vôle oboch          zmluvných strán, smerujúci k uzavretiu Dohody, ktorý na znak súhlasu prejavia         vlastnoručným podpisom.

6)  Výhradná (exkluzívna) a nevýhradná (neexkluzívna) dohoda o poskytovaní realitných   služieb uzatvorená v zmysle §262 a §269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení medzi RK REALITY – FINANCIE na strane poskytovateľa     realitných služieb a Klientom na strane užívateľa poskytovanej realitnej služby, vrátane            všetkých zmluvných dokumentov, resp. príloh, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť dohody o             poskytovaní realitných služieb, sa ďalej súhrnne označujú len ako "Dohoda".

7)   Blokovací depozit (prvá splátky kúpnej ceny, alebo/aj záloha) – je splátka kúpnej ceny, ktorá  slúži  na úhradu prvej časti kúpnej ceny od tretej osoby (záujemcu).

8)   Daňový doklad – je doklad, ktorý vystaví RK REALITY – FINANCIE klientovi za účelom  zaplatenia odmeny za poskytnuté služby, ich časti alebo akéhokoľvek peňažného záväzku klienta voči RK REALITY – FINANCIE pričom musí mať všetky          náležitosti účtovného dokladu v zmysle ustanovenia §10 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V prípade, ak RK REALITY – FINANCIE bude platcom DPH, aj náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z    pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a ďalej sa označuje len ako "Faktúra". Faktúra  je splatná ihneď, najneskôr však v lehote štrnástich (14) dní odo dňa jej vystavenia, pokiaľ sa  zmluvné strany nedohodnú inak.

9)  Sadzobník cien  alebo aj „Cenník“ -  je cenník za služby ktoré  poskytuje RK REALITY – FINANCIE. Cenník je voľne prístupný na webovej stránke  KOTVAN PARTNERS s.r.o.

       reality: www.reality-financie.sk, pod označením "Cenník". Celková odmena, vypočítaná podľa  aktuálneho Cenníka za poskytnutie služieb, resp. plnenie záväzkov podľa Dohody s RK REALITY – FINANCIE, sa ďalej označuje len ako "Odmena".

10) Dôverné informácie - informácie, ktoré považujeme za obchodné tajomstvo a o ktorých sa  zmluvné strany dozvedia v rámci ich zmluvného vzťahu založeného Dohodou.

11) Ústna dohoda - VOP ustanovuje platnosť ústnej Dohody. Právny úkon je platný, v prípade, že RK REALITY – FINANCIE má podloženú komunikáciu – Pracovný list realitného makléra s vykonanou obhliadkou na mieste samom u klienta a za jeho prítomnosti a súhlasu, že klient súhlasí s Dohodou o sprostredkovaní služby. Ak RK REALITY – FINANCIE na základe tejto ústnej dohody zabezpečí tretiu stranu (kupujúceho/ nájomníka/podnájomníka), ktorý pristúpi ku Dohode, RK REALITY – FINANCIE bude vystupovať ako sprostredkovateľ v tejto Dohode. Kritériá ústnej Dohody a následných postupov RK REALITY – FINANCIE sa týkajú aj prípadu, ak RK REALITY – FINANCIE aktívne komunikuje s klientom prostredníctvom e-mailovej pošty a má o tejto komunikácii vytlačený doklad.

Článok III.
Predmet podnikania a organizačná štruktúra RK REALITY – FINANCIE

1)   Predmetom podnikania RK REALITY – FINANCIE je sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľnosti (realitná činnosť), ktorú RK REALITY – FINANCIE vykonáva prostredníctvom svojich realitných maklérov (ďalej aj „obchodný zástupca“ )  a maklér / obchodný zástupca poskytuje v spolupráci s RK REALITY – FINANCIE najmä nasledovné služby:

            a) oslovuje, vyhľadáva a priamo kontaktuje  klientov/tretie osoby (záujemcov),

            b) vykonáva obhliadky predmetnej nehnuteľnosti, po podpísaní Dohody a zároveň vyhotoví záznam z obhliadky. Každý záznam musí obsahovať základné údaje o nehnuteľnosti, najmä jej bližšiu špecifikáciu, ako aj polohu, rozlohu, popis jednotlivých častí a príslušenstva, nehnuteľnosti,  popis na mieste zistených nedostatkov, zistené závady a pod.

            c) vykonáva obhliadky vždy v súčinnosti s klientom, t.j. s predávajúcim alebo s osobou, ktorá je prenajímajúcim označená a oprávnená danú nehnuteľnosť ponúkať,

            d) vyhotoví fotodokumentáciu k príslušnej nehnuteľnostiň za účelom  uverejnenia  ponuky   na domovskej stránke KOTVAN PARTNERS s.r.o.

ako aj v iných elektronických a tlačených  médiách podľa vlastného výberu, 

            e) zabezpečení pre tretiu stranu (záujemcu) sprístupnenie nehnuteľnosti a vykonanie obhliadky, oboznámi záujemcu s podstatnými charakteristikami  nehnuteľnosti, vrátane  jej vád, pokiaľ sú tieto zástupcovi RK REALITY – FINANCIE  známe,

          f) zabezpečí zmluvy ktoré súvisia so sprostredkovanými obchodnými prípadmi, zabezpečí najmä listy vlastníctva, výpisy z katastrálnej mapy, geometrické plány,  a  pod., zabezpečí pre klienta poradenstvo v súvislosti s uzatváranými zmluvami ako aj  komunikáciu a kontakt s príslušnými     štátnymi orgánmi, úradmi a inými verejnými  orgánmi v súvislosti so získavaním potrebných  informácii,dokumentov a iných podkladov za účelom plnenia predmetu činnosti;

            g) na požiadanie klienta asistuje pri vybavovaní hypotekárneho financovania obchodného prípadu, vrátane prevzatia garancie vrátenia rezervačnej zálohy v prípade, že  prisľúbený hypotekárny úver nebol klientovi tretej osobe (záujemcovi) poskytnutý;

            h) vedie účet úschov a depozít klientov a tretích osôb (záujemcov),

poskytuje bezplatnú konzultáciu a poradenstvo predajnej stratégie pre vlastníka  predávanej nehnuteľnosti;

2)  KOTVAN PARTNERS s.r.o. svoju RK REALITY – FINANCIE usmerňuje, vedie a zabezpečuje vzdelávanie a školenie  svojich maklérov/obchodných zástupcov a zabezpečuje im materiálne, metodické personálne a finančné vedenie

3)  Realitní makléri realizujú. nábor, nehnuteľnosti, predaj nehnuteľnosti, prenájom    nehnuteľnosti, nájom nehnuteľnosti, kúpu nehnuteľnosti a činnosti s nimi súvisiace, pričom sa     riadia Etickým kódexom, VOP a Reklamačným poriadkom, platné pre KOTVAN PARTNERS s.r.o., realitnú kanceláriu.

4)  Realitní makléri  vystupujú výhradne pod obchodným menom „RK REALITY – FINANCIE“, vykonávajú svoju činnosť zodpovedne a vysoko profesionálne. Sú pravidelne školení, odmeňovaní podľa dosahovaných výsledkov, s ohľadom na spätnú väzbu klientov/záujemcov,  výkonnosti, reklamácií, etického kódexu a na základe dodržiavania predpisov RK REALITY – FINANCIE.

Článok IV.
Všeobecné ustanovenia

Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická či právnická osoba, ktorej realitná kancelária      poskytuje realitné služby na základe písomnej zmluvy o sprostredkovaní. Predmetom VOP sú ponúkané realitné služby a produkty realitnej kancelárie, úprava vzájomných vzťahov medzi realitnou kanceláriou a jej zmluvnými partnermi, odstúpenie od zmluvy a stanovenie zodpovednosti za škodu.

       Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami výslovne neupravené „VOP“ sa riadia právom Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho  zákonníka v platnom znení a to podľa toho, či zmluvnou stranou je podnikateľský alebo  nepodnikateľský subjekt.

2)   Návrh na uzavretie zmluvy o sprostredkovaní (ďalej aj „objednávka“) možno uskutočniť písomne, e-mailom alebo prostredníctvom elektronického formuláru na internetovej stránke  www.reality-financie.sk  K odoslanej objednávke je kupujúci povinný pripojiť vyhlásenie  potvrdzujúce, že sa oboznámil s týmito VOP a plne s nimi súhlasí. Objednávka zaniká jej  odmietnutím zo strany RK REALITY – FINANCIE alebo márnym uplynutím 10-dňovej lehoty na  potvrdenie  objednávky.

3)  Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy (ďalej len „potvrdenie objednávky“) je včasné písomné  vyhlásenie RK REALITY – FINANCIE adresované kupujúcemu, najmä písomné potvrdenie objednávky  alebo/prípadne výzva na úhradu za objednaný tovar alebo službu.

Článok V.
Predmet činnosti realitnej kancelárie

1)   RK REALITY – FINANCIE vykonáva sprostredkovateľskú činnosť pre klienta, ktorý prejaví záujem o sprostredkovanie kúpy, predaja alebo prenájmu nehnuteľnosti na  základe sprostredkovateľskej zmluvy.

2)   Sprostredkovateľskou zmluvou sa RK REALITY – FINANCIE zaväzuje obstarať pre klienta príležitosť  k uzavretiu kúpnej alebo nájomnej zmluvy a klient sa zaväzuje zaplatiť realitnej kancelárii  dohodnutú odmenu. Sprostredkovateľská zmluva uzatvorená s fyzickou osobou – nepodnikateľom sa spravuje ustanoveniami § 774 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

3)   Sprostredkovateľská zmluva uzatvorená s fyzickou alebo právnickou osobou – podnikateľom  sa spravuje ustanoveniami § 642 a nasl. Obchodného zákonníka.

       Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené v sprostredkovateľskej         zmluve sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov.

4)    RK REALITY – FINANCIE vykonáva sprostredkovateľskú činnosť s odbornou starostlivosťou v súlade    s ustanoveniami sprostredkovateľskej zmluvy a v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Realitná kancelária rešpektuje Etický kódex obchodníka s nehnuteľnosťami vydaný NARKS.

Článok VI.
Poskytovanie služieb a uzatváranie Dohody

1)   Sprostredkovateľ RK REALITY – FINANCIE vyžiada od klienta/majiteľa nehnuteľnosti potrebné podklady a doklady, na základe ktorých preverí vlastnícke práva k nehnuteľnosti a ktoré sú potrebné pri realizácii daného obchodného prípadu a  uzatvorí Dohodu  o sprostredkovaní predaja/prenájmu nehnuteľnosti.

Podmienky  začatia spolupráce zo strany KOTVAN PARTNERS s.r.o., RK REALITY – FINANCIE:

- Právoplatne písomne uzavretá Dohoda medzi majiteľom nehnuteľnosti prípadne jeho   

    splnomocnenom zástupcovi,

- ak sa zmluvné strany vzájomne dohodli, že platí aj ústna Dohoda, ktorú po úspešnom zrealizovaní obchodného prípadu s dátumom uzavretia ústnej Dohody prevedú na jej písomnú formu,

 - ak sa zmluvné strany vzájomne dohodli, že platí aj forma e-mailovej komunikácie ktorú po    úspešnom zrealizovaní  obchodného prípadu s dátumom uzavretia ústnej Dohody formou e- mailovej komunikácie prevedú na jej písomnú formu,

 - nevzniknú také prekážky, ktoré sú neprijateľné poskytovať pre klienta/majiteľa dohodnutú   službu,

 - návrh Dohody vypracuje RK REALITY – FINANCIE, podpisuje ju RK REALITY –  FINANCIE  ako Sprostredkovateľ a klient/majiteľ nehnuteľnosti, ktorý  má   právo Dohodu doplniť. Na požiadanie Záujemcu bude Záujemcovi Dohoda predložená a keď prejaví záujem bude prizvaný k podpisu ako tretia strana.

2)  Záujemca/klient má právo sa vyjadriť, doplniť návrh Dohody ktorú predloží RK REALITY – FINANCIE, pokiaľ bude pri podpise účastná tretia strana, toto právo  prechádza aj na tretiu stranu.

3) Záujemca / klient je povinný ponúkanú nehnuteľnosť sprístupniť zástupcovi RK REALITY – FINANCIE – maklérovi, za účelom osobnej obhliadky samotným maklérom  a za týmto účelom podpísať Záznam o vykonanej obhliadke.

4)  Zmluvný vzťah medzi RK REALITY – FINANCIE a Klientom môže byť založený  Exkluzívnou (výhradnou) Dohodou a Neexkluzívne (nevýhradnou Dohodou). Pri Exkluzívnych Dohodách klient/majiteľ nehnuteľnosti počas celej doby trvania Exkluzívnej zmluvy zaväzuje že:

            - nebude priamo kontaktovať tretie osoby za účelom rokovania o uzavretí akejkoľvek zmluy vedúcej k prevodu vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti, resp. nájmu/podnájmu predmetnej nehnuteľnosti, neuzavrie sprostredkovateľskú alebo obdobnú zmluvu s inou   realitnou kanceláriou, fyzickou alebo právnickou osobou za účelom sprostredkovania predaja,      kúpy, prenájmu, nájmu, podnájmu danej nehnuteľnosti,

            - neuzavrie s tretími osobami ktoré RK REALITY – FINANCIE označí ako potenciálnych  záujemcov ani s ich príbuznými, známymi ani akýmikoľvek tretími osobami zmluvu, ktorá  vedie k prevodu vlastníckeho práva v prospech ktorejkoľvek tretej osoby a neuzatvorí ani  zmluvu o nájme/podnájme na predmetnú nehnuteľnosť.

5) V prípade porušenia Dohody Exkluzívneho charakteru spolupráce zo strany Klienta počas doby trvania zmluvného vzťahu s RK REALITY – FINANCIE sa Klient zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 100% dojednanej odmeny, pokiaľ poruší niektorý zo svojich záväzkov, alebo pokiaľ neuvedie pravdivú informáciu. RK REALITY – FINANCIE v takomto prípade vystaví Klientovi faktúru v celej výške odmeny, t.j. 100%, ktorá je uvedená v Dohode.  Lehota na uhradenie je  7 - dní  (sedem dní) odo dňa kedy bola zistená  skutočnosť porušenia zmluvných podmienok Klientom, majúcich Exkluzívny charakter    spolupráce. Klient je povinný uhradiť Faktúru bankovým prevodom na účet RK REALITY – FINANCIE vedený vo FIO banke č. ú.: IBAN: SK11 8330 0000 0021 0174 0314 (REZERVAČNÝ účet), alebo v hotovosti do rúk  konateľovi spoločnosti Ing. Mariánovi Kotvanovi na adrese sídla spoločnosti KOTVAN PARTNERS s.r.o., so sídlom  Špačinská cesta 633/13, 917 01  Trnava, Slovenská republika. Nárok na odmenu vznikne aj za predpokladu, že k uzatvoreniu sprostredkúvanej zmluvy  došlo po skončení platnosti zmluvy uzatvorenej medzi klientom  RK REALITY – FINANCIE, ak k uzatvoreniu sprostredkúvanej zmluvy došlo v priamej súvislosti s činnosťou RK REALITY – FINANCIE.

6) Klient dáva výslovný súhlas RK REALITY – FINANCIE k prevzatiu blokovacieho depozitu (prvej   splátky kúpnej ceny, alebo/aj záloha) na úhradu kúpnej ceny od tretej osoby (záujemcu).  Pre účely blokovacieho depozitu má RK REALITY – FINANCIE povinnosť viesť  samostatný bankový účet, oddelene od účtu určeného pre bežnú prevádzku RK REALITY – FINANCIE. Klient dáva oprávnenie RK REALITY – FINANCIE a súhlasí aby si odmenu započítala vo svoj prospech z blokovacieho depozitu, ktorý zložila tretia osoba (záujemca) na jej účet  za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy.

7) V prípade ak klient mešká s úhradou akéhokoľvek peňažného záväzku je RK REALITY – FINANCIE oprávnená klientovi fakturovať úroky z omeškania vo výške 0,05% (slovom: päťstotín  percenta) z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania až do jej úplného zaplatenia.

8) RK REALITY – FINANCIE ani jej realitní makléri nezodpovedajú za škodu ktorá vznikne v prípade, že klient zamlčal alebo uviedol nepravdivé informácie a údaje ohľadom stavu nehnuteľnosti.

8) Klient si svoje výhrady, pripomienky, pochybnosti, nespokojnosť alebo iné pripomienky k činnosti RK REALITY – FINANCIE môže uplatniť priamo v RK REALITY – FINANCIE a to priamo alebo elektronickou formou.

Článok VII.
Reklamácie

1)  Klient má právo najneskôr v termíne do 15 dní (pätnásť dní) odo dňa doručenia faktúry za poskytnutú službu bez zbytočného odkladu, ihneď po tom ako zistí nedostatok, tento nedostok alebo chybu reklamovať. Reklamácia sa vzťahuje na  výšku sumy vyčíslenú vo faktúre,  kvalitu poskytnutých služieb, prípadne chybu. Po márnom uplynutí tejto lehoty, Klientovi právo reklamácie zanikne.

2) Reklamáciu si Klient uplatňuje v RK REALITY – FINANCIE, Špačinská cesta 633/13, 917 01 Trnava a realitná kancelária na požiadanie Klienta vydá Klientovi písomné potvrdenie  o prijatí reklamácie, a predmete reklamácie. Reklamáciu môže RK REALITY – FINANCIE uznať ako oprávnenú alebo ako neoprávnenú a neodkladne o tom informuje Klienta. V prípade že reklamáciu realitná spoločnosť uzná úplne alebo čiastočne ako oprávnenú,  vykoná RK REALITY – FINANCIE náležitú nápravu.

3) RK REALITY – FINANCIE  reklamáciu vybaví:

            - do 15 dní (pätnásť dní) odo dňa, kedy bola reklamácia platne oznámená  RK REALITY – FINANCIE, v prípade  reklamácie, ktorú podal Klient, pokiaľ sa písomne s Klientom nedohodnú inak. Maximálna dľžka reklamácie je 30 dní (tridsať dní), čo predstavuje lehotu nevyhnutné na nestranné posúdenie a vyriešenie reklamácie,

            - do 60 dní (šesťdesiat dní) odo dňa, kedy bola reklamácia platne oznámená  RK REALITY – FINANCIE v prípade obzvlášť zložitej reklamácie, ktorú podal  Klient a reklamácia vyžaduje dôkladné a zložité prešetrenie. V tomto prípade RK REALITY – FINANCIE je povinná výsledok svojho šetrenia oznámiť Klientovi do  šesťdesiatich (60) dní.

4) V prípade že sa jedná o reklamáciu ktorá sa týka prešetrenia úhrady fakturovanej odmeny  alebo prípadných ďalších nákladov za poskytnuté služby, vyplýva povinnosť Klienta zaplatiť dotknutú časť z odmeny alebo ďalších nákladov za poskytnuté služby podľa príslušnej faktúry  RK REALITY – FINANCIE, pričom táto platba nemá odkladný účinok a Klientovi  vyplýva povinnosť faktúru zaplatiť v plnom rozsahu. RK REALITY – FINANCIE v prípade uznania reklamácie Klienta voči odmene alebo iných nákladov súvisiacich  s poskytovaním služieb podľa príslušnej faktúry uznanú sumu vráti na jeho bankový účet uvedený v Dohode v lehote do 30 dní (tridsať dní) odo dňa uznania reklamácie RK REALITY – FINANCIE.

5)  Klient môže namiesto odstránenia vady požadovať poskytnutie inej realitnej služby ak tým   RK REALITY – FINANCIE nevzniknú neprimerané náklady, pričom sa berie do úvahy výška  dojednanej odmeny, alebo závažnosť vady. Ak sa vada nedá odstrániť, klient má právo na primeranú zľavu z odmeny za realitnú službu.

6) V zmysle Reklamačného poriadku vydaného spoločnosťou KOTVAN PARTNERS s.r.o., so sídlom  Špačinská cesta 633/13, 917 01  Trnava, Slovenská republika,  RK REALITY – FINANCIE  je klient    oprávnený, predložiť spor, týkajúci sa správnosti fakturovaných súm alebo kvality  poskytovaných Služieb RK REALITY – FINANCIE, o ktorom sa   uskutočnilo reklamačné konanie, a klient nie je so spôsobom vybavenia jeho  reklamácie spokojný, na prešetrenie Združeniu realitných kancelárií SR.

Článok VIII.
Vznik a trvanie dohody

1)   Okamihom podpísania Dohody oprávnenými osobami oboch zmluvných strán sa Dohoda  považuje za riadne uzatvorenú.

2)   Dohoda sa považuje za riadne uzatvorenú aj v prípade, ak klient s RK REALITY – FINANCIE uzatvoril ústnu Dohodu na uzavretie Dohody a tretia strana pristúpi ku Dohode. V tomto prípade bude v realizovanej Dohode uvedená aj RK REALITY – FINANCIE a bude vystupovať ako sprostredkovateľ v Dohode. Obdobne bude RK REALITY – FINANCIE a klient postupovať aj v prípade, ak klient uzavrie dohodu o uzavretí Dohody formou e-mailovej komunikácie. RK REALITY – FINANCIE vyhotoví návrh Dohody, k podpísaniu ktorej  prizve aj tretiu stranu – záujemcu a Dohoda sa bude uzavretá za účasti všetkých   zúčastnených strán. RK REALITY – FINANCIE bude v tejto Dohode     vystupovať ako sprostredkovateľ.

3)   Dohoda sa uzatvára na dobu určitú, pokiaľ nie je v Dohode uvedené inak, s presne   určeným a v Dohode uvedeným dátumom skončenia platnosti a účinnosti.

4)   RK REALITY – FINANCIE je viazaná predloženým návrhom Dohody po dobu šesťdsiatich (60) dní od jej predloženia záujemcovi o poskytovanie Služieb.

Článok IX.
Zánik Dohody, odstúpenie od Dohody, ukončenie Dohody

1)      Dohoda zaniká:

a.      skončením platnosti a účinnosti Dohody (ak bola uzatvorená na dobu určitú);

b.      písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán;

c.      splnením účelu, na ktorý bola Dohoda uzatvorená;

d.      písomnou výpoveďou, doručenou druhej zmluvnej strane.

2)      Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od uzavretej Dohody s RK REALITY – FINANCIE v prípade závažného/podstatného porušenia zmluvných povinností druhej zmluvnej strany, pre ktoré by sa inak Dohodu neuzavrela.

3)      RK REALITY – FINANCIE je oprávnená vypovedať Dohodu z technických dôvodov, ak nemôže ďalej poskytovať Klientovi Služby v dohodnutom rozsahu alebo potrebnej kvalite.

4)      Dohodu možno ukončiť aj písomným odstúpením od Dohody za podmienok a spôsobom stanoveným VOP a Zákonom.

5)      Okrem zákonom stanovených podmienok odstúpenia od Dohody, je možnosť odstúpenia od Dohody nasledovne:

a).      Klient je oprávnený odstúpiť od exkluzívnej Dohody najmä v prípade, ak RK REALITY – FINANCIE počas doby trvania Dohody je  nečinná a nevyvíja aktivitu smerujúcu k realizácii požiadavky Klienta a obchodného prípadu, minimálne po dobu troch (3) mesiacov,

b).      RK REALITY – FINANCIE je oprávnená odstúpiť od Dohody najmä v prípade, ak Klient porušil podmienky exkluzivity uzavretej Dohody, alebo klient poskytol RK REALITY – FINANCIE nesprávne, neúplné alebo nepravdivé údaje a informácie ohľadne predmetnej nehnuteľnosti, alebo ak neskôr vyjdú najavo skutočnosti, o ktorých klient mal a/alebo mohol vedieť, a ktoré sú spôsobilé zmariť realizáciu obchodného prípadu, resp. pre ktoré nie je možné realizovať obchodný prípad.

6)      Odstúpenie od Dohody sa realizuje vždy písomnou formou (s vykázaným doručením), pričom účinky odstúpenia od Dohody nastávajú v obchodno-právnych vzťahoch až momentom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Dohody. V občiansko-právnych vzťahoch účinky odstúpenia od Dohody nastávajú od počiatku, t.j. zmluvný vzťah medzi zmluvnými stranami sa ruší od jeho počiatku.

7)      Ak v Dohode nie je stanovené inak, výpovedná lehota je jeden (1) mesiac a je rovnaká pre obe zmluvné strany. Začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď riadne doručená druhej zmluvnej strane a uplynie posledným dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď Dohody riadne doručená druhej zmluvnej strane s tým, že platnosť Dohody na základe jej výpovede niektorou zo zmluvných strán zanikne uplynutím posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom uplynie výpovedná lehota.

8)      Vzájomné nároky zmluvných strán (napr. úhrada efektívne vynaložených nákladov súvisiacich s prípravou a zabezpečením obchodného prípadu, resp. určitých úkonov) z odstúpenia od Dohody musia byť uplatnené v písomnom odstúpení od Dohody, resp. bezodkladne po jeho obdržaní.

9)      RK REALITY – FINANCIE je oprávnená odstúpiť od Dohody, ak klient:

a.      nezaplatil niektorý zo svojich peňažných záväzkov, ktorý mu vznikol voči RK REALITY – FINANCIE z Dohody alebo v súvislosti s Dohodou, a to najmä Odmenu za poskytnuté Služby, a to ani do tridsiatich (30) dní po dni splatnosti týchto peňažných záväzkov;

b.      opakovane porušuje ustanovenia Dohody alebo VOP;

c.      predložil doklady alebo dokumenty obsahujúce nepravdivé údaje, týkajúce sa jeho identifikácie alebo nehnuteľnosti;

d.      nesplnil ktorúkoľvek z oznamovacích povinností stanovených VOP a Dohodou;

e.      protiprávnym konaním alebo akýmkoľvek iným spôsobom opakovane zneužíva Služby;

f.      je v úpadku alebo vstúpil do likvidácie;

g.      na klienta bol vyhlásený konkurz alebo konkurz na majetok klienta bol zamietnutý pre nedostatok majetku;

h.      na majetok klienta bola nariadená exekúcia;

i.      od výhradnej (exkluzívnej) Dohody je RK REALITY – FINANCIE oprávnená odstúpiť v prípade, ak Klient porušil podmienky uvedené najmä vo VOP;

j.  pri vypĺňaní Dohody poskytol nepravdivé, neúplné alebo nesprávne údaje a informácie ohľadne predmetnej Nehnuteľnosti, alebo ak neskôr vyjdú najavo skutočnosti, o ktorých klient mal a/alebo mohol vedieť, a ktoré sú spôsobilé zmariť realizáciu obchodného prípadu, resp. pre ktoré nie je možné zrealizovať obchodný prípad.

k.  Klient je oprávnený písomne odstúpiť od Dohody, ak RK REALITY – FINANCIE opakovane, ani po reklamácii, neposkytuje služby podľa Dohody;

l.  od výhradnej (exkluzívnej) Dohody je klient oprávnený odstúpiť v prípade, ak je RK REALITY – FINANCIE počas doby trvania Dohody nečinná a nevyvíja aktivitu, smerujúcu k realizácii požiadavky klienta a obchodného prípadu, a to najmenej po dobu jedného (3) mesiacov.

10)  Odstúpením od Dohody z dôvodov uvedených vo VOP táto zaniká v deň nasledujúci po dni, v ktorom bolo oznámenie o odstúpení riadne doručené druhej zmluvnej strane.

11)  RK REALITY – FINANCIE zašle klientovi po zániku Dohody konečné vyúčtovanie poskytnutých Služieb, ktoré je klient povinný uhradiť za podmienok vo VOP.

12)  Dohoda uzatvorená na dobu určitú sa po uplynutí jej platnosti vždy automaticky predlžuje o jeden (1) mesiac, pokiaľ klient písomne nepožiada o jej ukončenie, ktoré musí byť RK REALITY – FINANCIE doručené najneskôr pätnásť (15) dní pred skončením platnosti Dohody.

13)  V prípade, že RK REALITY – FINANCIE uzatvorí Dohodu o zložení rezervačnej zálohy so záujemcom o kúpu Nehnuteľnosti/ o prevod práv a povinností člena bytového družstva k predmetnej Nehnuteľnosti/ o nájom Nehnuteľnosti, predlžuje sa doba platnosti a účinnosti Dohody na dobu, počas ktorej bude platná takáto Dohoda o zložení rezervačnej zálohy, tzn. platnosť oboch dohôd skončí v ten istý deň.

Článok X.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1)      RK REALITY – FINANCIE sa zaväzuje, že s klientom, s ktorým bola uzavretá ústna Dohoda, uzavrie písomnú Dohodu, a to najneskôr v deň zloženia zálohy záujemcu.

2)      V prípade, ak sa v deň zloženia zálohy záujemcu neuzavrie Dohoda s Klientom, RK REALITY – FINANCIE vyhotoví návrh Dohody, k podpísaniu ktorej prizve aj tretiu stranu – záujemcu a Dohoda sa bude uzavretá za účasti všetkých zúčastnených strán. RK REALITY – FINANCIE bude v tejto Dohode vystupovať ako sprostredkovateľ. Obdobne sa zaväzuje  RK REALITY – FINANCIE postupovať aj v prípade, ak sa s Klientom uzavrie dohoda formou e-mailovej komunikácie.

3)      RK REALITY – FINANCIE sa zaväzuje, že s klientom, s ktorým bola uzavretá Dohoda, pristúpiť k uzatvoreniu Sprostredkúvanej dohody, a to najneskôr do uplynutia doby platnosti dohody o zložení rezervačnej zálohy, prípadne do uplynutia obojstranne odsúhlasenej predĺženej doby.

4)      RK REALITY – FINANCIE sa zaväzuje, že:

a).      bude postupovať pri zariaďovaní záležitostí podľa uzatvorených Dohôd s klientmi alebo tretími osobami (záujemcami) s maximálnou odbornou starostlivosťou, pri dodržaní všetkých právnych predpisov Slovenskej republiky, v záujme a v prospech klienta ako aj tretej osoby (záujemcu);

b).      bez zbytočného odkladu oznamovať klientovi alebo tretej osobe (záujemcovi) okolnosti dôležité pre jeho rozhodovanie o uzavretí Dohody o prevode vlastníckeho práva alebo nájme/podnájme predmetnej nehnuteľnosti;

c).      uzatvoriť Dohodu o poskytovaní služieb s každým záujemcom, okrem prípadov určených vo VOP;

d).      oznámiť klientovi každý problém pri poskytovaní služieb, vyriešenie ktorého si vyžaduje jeho súčinnosť;

e).      bez zbytočného odkladu oznamovať klientovi alebo tretej osobe okolnosti, dôležité pre jeho rozhodovanie o uzatvorení sprostredkúvanej zmluvy;

f).      na požiadanie predložiť klientovi prehľadné a zrozumiteľné vyúčtovanie odmeny a ďalších nákladov za poskytnuté služby;

g).      v rámci odbornej starostlivosti preveriť existenciu vlastníckeho práva osoby, ktorá je predávajúcim alebo prenajímateľom nehnuteľnosti alebo predávajúcim členského podielu v bytovom družstve, preveriť existenciu tiarch, viaznúcich na predmetnej nehnuteľnosti, a tiež preveriť technický stav nehnuteľnosti;

h).      vyplatiť klientovi-vlastníkovi nehnuteľnosti / členského podielu v bytovom družstve na jeho účet, uvedený v Dohode, všetky plnenia prijaté od tretích osôb, v súlade s podmienkami stanovenými v Dohode o zložení rezervačnej zálohy, uzatvorenej medzi RK REALITY – FINANCIE a treťou stranou.

5)      RK REALITY – FINANCIE je oprávnená po dobu trvania zmluvného vzťahu s klientom alebo treťou osobou (záujemcom) najmä :

a).      propagovať/inzerovať predaj predmetnej nehnuteľnosti  na svojich internetových stránkach alebo v iných inzertných médiách;

b).      rokovať so záujemcami o kúpu, predaj, nájom, podnájom v súvislosti s uzatvorením zmluvy o prevode vlastníckeho práva, alebo nájme/podnájme predmetnej nehnuteľnosti prostredníctvom svojich zamestnancov, realitných maklérov, resp. iných spolupracujúcich osôb;

c).      získavať potrebné informácie a podklady súvisiace s kúpou, predajom, nájmom, podnájmom predmetnej nehnuteľnosti od príslušných štátnych orgánov a iných tretích osôb na základe poskytnutej plnej moci;

d).      v prípade potreby zabezpečiť vypracovanie znaleckého posudku na predmetnú nehnuteľnosť;

e).      po zložení peňažnej zálohy na realizáciu obchodného prípadu zabezpečiť na pokyn klienta alebo tretej osoby (záujemcu), vypracovanie príslušnej zmluvnej dokumentácie, administratívnych podaní, žiadostí a pod..

6)      Klient, ako aj tretia osoba (záujemca) sú povinní na žiadosť RK REALITY – FINANCIE  bezodkladne poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť za účelom splnenia predmetu uzatvorených zmlúv, inak zodpovedajú za prípadné zmarenie obchodného prípadu a ušlý zisk (províziu) RK REALITY – FINANCIE.

7)      Klient je povinný:

-          písomne oznámiť RK REALITY – FINANCIE akúkoľvek zmenu v údajoch, poskytnutých RK REALITY – FINANCIE pri uzatváraní  Dohody, a to najneskôr do troch (3) dní odo dňa vzniku zmeny;

-          uhradiť RK REALITY – FINANCIE všetky svoje peňažné záväzky vyplývajúce z Cenníka, z Dohody a z VOP včas, v dohodnutej výške a v súlade s Dohodou a VOP;

-          zabezpečiť, resp. umožniť, oprávneným osobám RK REALITY – FINANCIE spolu s potenciálnym kupujúcim/nájomcom prístup k nehnuteľnosti v dohodnutom termíne – obhliadku nehnuteľnosti;

-          oznámiť RK REALITY – FINANCIE mená osôb, oprávnených    zastupovať klienta vo vzťahu k RK REALITY – FINANCIE, ako aj vo vzťahu k tretím osobám, to všetko písomnou formou;

-          po tom, ako mu RK REALITY – FINANCIE oznámi, že potenciálny kupujúci/nájomca zložil rezervačnú zálohu, bez meškania uzatvoriť s týmto Sprostredkúvanú zmluvu;

-          pristúpiť k uzatvoreniu Sprostredkúvanej zmluvy, a to najneskôr do uplynutia  doby platnosti dohody o zložení rezervačnej zálohy, prípadne do uplynutia obojstranne odsúhlasenej predĺženej doby;

-          v prípade ústnej Dohody je povinný klient pristúpiť k podpísaniu Dohody v deň zloženia zálohy záujemcom, ktorá bude uzatvorená medzi klientom, záujemcom a RK REALITY – FINANCIE. V rámci tejto dohody   bude RK REALITY – FINANCIE vystupovať ako sprostredkovateľ v Dohode. Obdobne je klient povinný postupovať aj pri Dohode formou e- mailovej komunikácie.

Článok XI.
Zodpovednosť za škodu, pokuty, sankcie, doručovanie, mlčanlivoť

1)      RK REALITY – FINANCIE je povinná vynaložiť primerané úsilie, ktoré je spravodlivé od nej požadovať, aby overila správnosť a úplnosť informácií, ktoré jej poskytli klienti alebo tretie osoby (záujemcovia), a ktoré poskytuje tretím osobám (záujemcom). V prípade dodržania tejto povinnosti nezodpovedá za škodu, ktorá bola nesprávnosťou alebo neúplnosťou informácií získaných od lientov, resp. od tretích osôb (záujemcov) spôsobená.

2)      Klient si môže uplatniť svoje výhrady, nespokojnosť, pochybnosti alebo iné pripomienky k činnosti RK REALITY – FINANCIE (ďalej len "reklamácie") osobne alebo elektronickou formou v zmysle reklamačného poriadku RK REALITY – FINANCIE.

3)      RK REALITY – FINANCIE zodpovedá klientovi za škodu, ktorú mu spôsobila zavineným porušením svojich povinností vyplývajúcich zo Dohody, ako aj zmluvných dokumentov v rozsahu určenom výlučne vo VOP. RK REALITY – FINANCIE nezodpovedá za ušlý zisk klienta spôsobený porušením svojich povinností stanovených v Dohode alebo VOP.  Zodpovednosť RK REALITY – FINANCIE za škodu, spôsobenú klientovi v dôsledku riadneho  nesplnenia si povinností stanovených Dohodou a VOP, je obmedzená na povinnosť vrátiť pomernú časť klientom uhradenej odmeny za poskytnuté Služby, alebo pomerne znížiť odmenu za poskytnuté Služby za obdobie chybného poskytovania Služieb podľa podmienok Dohody a VOP, ak tento nárok klient uplatnil v RK REALITY – FINANCIE písomne, najneskôr do pätnástich (15) dní odo dňa, kedy nastala skutočnosť zakladajúca tento nárok.

4)      V prípade, že nesplnením ktoréhokoľvek zo záväzkov klienta stanovených v Dohode a vo VOP vznikne RK REALITY – FINANCIE škoda, je túto škodu klient povinný RK REALITY – FINANCIE v celej výške nahradiť.

5)      V prípade, ak klient poruší Dohodu, ktorá má Exkluzívny charakter spolupráce pri sprostredkovaní obchodného prípadu po dobu trvania zmluvného vzťahu, RK REALITY – FINANCIE si oprávnene môže uplatňovať výšku odmeny, uvedenej v Dohode a vynaložené náklady, a to v lehote do tridsať (30) dní odo dňa zistenia skutočnosti porušenia zmluvných podmienok klientom a zistenia skutočnosti zakladajúcej tento nárok.

6)      V prípade, že klient hoci aj bez zavinenia poruší ktorúkoľvek povinnosť stanovenú v Dohode alebo VOP, je RK REALITY – FINANCIE oprávnená požadovať od klienta náhradu škody a ušlého zisku vzniknutej porušením takej povinnosti, a to v celej výške.

7)      RK REALITY – FINANCIE nezodpovedá klientovi za splnenie záväzkov tretích osôb z uzatvorených Sprostredkúvaných zmlúv.

8)      Ak RK REALITY – FINANCIE obstará tretiu osobu, ktorá spĺňa podmienky záujemcu a táto osoba pristúpi a podpíše Dohodu spojenú s uzatvorením Sprostredkúvanej zmluvy a Zmluvy o zložení rezervačnej zálohy a v ďalšom konaní tretia strana zmarí svojou nečinnosťou alebo úmyselným konaním svoj záväzok voči Klientovi pristúpiť k podpísaniu zmluvy spojenej s predajom nehnuteľnosti, alebo prevodom práv, má RK REALITY – FINANCIE, ako aj klient nárok uplatniť si zmluvnú pokutu zo zloženej zálohy tretej strany. Päťdesiat percent (50 %) zo  zloženej zálohy prepadá RK REALITY – FINANCIE a (50 %) zo zloženej zálohy prepadá klientovi. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo RK REALITY – FINANCIE na náhradu hotových výdavkov.

9)      Ak RK REALITY – FINANCIE obstará tretiu osobu, ktorá spĺňa podmienky záujemcu a táto osoba pristúpi a podpíše Dohodu spojenú s uzatvorením Sprostredkúvanej zmluvy a zloží rezervačnú zálohu v RK REALITY – FINANCIE a v ďalšom konaní Klient zmarí svojou nečinnosťou alebo úmyselným konaním svoj záväzok voči tretej osobe - záujemcovi pristúpiť k podpísaniu zmluvy spojenej s predajom nehnuteľnosti, alebo prevodu práv, nehnuteľnosti, zaväzuje sa klient uhradiť RK REALITY – FINANCIE zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto EUR). Zmluvná pokuta je splatná do piatich (5) pracovných dní odo dňa vzniku  nároku. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo RK REALITY – FINANCIE na náhradu hotových výdavkov. RK REALITY – FINANCIE sa zaväzuje tretej osobe zloženú zmluvnú zálohu vrátiť v lehote do tridsiatich (30) dní odo dňa, kedy nastala skutočnosť, zakladajúca tento nárok.

10)  Ak RK REALITY – FINANCIE obstará tretiu osobu, ktorá spĺňa podmienky záujemcu a táto osoba pristúpi a podpíše Dohodu spojenú s uzatvorením Sprostredkúvanej zmluvy a Zmluvy o zložení rezervačnej zálohy a v ďalšom konaní obe strany zmaria svojou nečinnosťou, alebo úmyselným konaním svoj záväzok pristúpiť k podpísaniu zmluvy spojenej s predajom nehnuteľnosti, alebo prevodom práv, zaväzujú sa uhradiť RK REALITY – FINANCIE zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto EUR) spoločne a nerozdielne a náhradu vynaložených nákladov, vyčíslených RK REALITY – FINANCIE.  Zmluvná pokuta je splatná do piatich (5) pracovných dní odo dňa vzniku nároku. RK REALITY – FINANCIE si túto zmluvnú pokutu odráta z provízie klienta a zo zloženej zálohy tretej strany. RK REALITY – FINANCIE sa zaväzuje, že ostatnú časť z provízie klienta a ostatnú časť zo zloženej zmluvnej zálohy tretej strany vráti obom odstupujúcim stranám v lehote do tridsiatich (30) dní odo dňa, kedy nastala skutočnosť, zakladajúca tento nárok. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo RK REALITY – FINANCIE na náhradu hotových výdavkov.

11)  RK REALITY – FINANCIE je povinná vynaložiť primerané úsilie, ktoré je spravodlivé od nej požadovať, aby overila správnosť a úplnosť informácií, ktoré jej poskytol klient, a ktoré poskytuje tretím osobám. V prípade dodržania tejto povinnosti nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená nesprávnosťou alebo neúplnosťou informácií získaných od klienta, resp. od tretej osoby.

12)  V prípade omeškania s úhradou akéhokoľvek peňažného záväzku klienta je RK REALITY – FINANCIE oprávnená fakturovať klientovi úroky z omeškania vo výške 0,05% (slovom: päťstotín precenta) z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania, až do jej úplného zaplatenia s tým, že nárok na náhradu škody RK REALITY – FINANCIE nie je týmto ustanovením VOP dotknutý.

13)  RK REALITY – FINANCIE a klient sa zaväzujú, že vzájomné pohľadávky, ktoré im vzniknú z obchodno-záväzkových vzťahov budú do budúcnosti riešiť vzájomným zápočtom pohľadávok, v zmysle ustanovení §358 - §364 Obchodného zákonníka.

14)  Všetky informácie, posielané RK REALITY – FINANCIE klientovi v súvislosti so zmluvnými dokumentmi faxom, elektronickou poštou alebo formou listu, sa považujú za riadne doručené klientovi uplynutím piatich (5) dní odo dňa ich zaslania klientovi na jeho poslednú známu adresu trvalého pobytu/sídla, uvedenú v záhlaví Dohody, prípadne na akúkoľvek inú adresu písomne oznámenú RK REALITY – FINANCIE.

15)  Ak nie je možné klientovi doručiť akúkoľvek Faktúru zasielanú v súvislosti so zmluvnými dokumentmi, považuje sa táto za doručenú dňom, keď osoba, oprávnená na doručovanie poštových zásielok, oznámi RK REALITY – FINANCIE, že poštovú zásielku nemožno klientovi doručiť (tzn. adresát je neznámy, zásielka neprevzatá v odbernej lehote, adresát nezastihnutý, nedostatočná adresa, prípadne adresát odmietol prevziať zásielku).

16)  Vyhotoviť Faktúru a doručiť je možné aj vo forme elektronickej faktúry použitej v počítači, ktorú je potrebné podpísať elektronickým podpisom a takto vyhotovenú zaslať adresátovi prostredníctvom elektronickej pošty, v zmysle zákona č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

17)  RK REALITY – FINANCIE sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť ohľadne všetkých informácií alebo údajov (aj osobných údajov), ktoré jej boli poskytnuté zo strany klientov alebo tretích osôb (záujemcov) v súvislosti s konkrétnym obchodným prípadom. Tieto sa zaväzuje nezverejňovať alebo neoznamovať iným osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu klientov alebo tretích osôb (záujemcov) a ani ich nevyužiť pre seba alebo v prospech iných osôb.

18)  RK REALITY – FINANCIE je zodpovedná za škodu aj v prípade porušenia vyššie uvedenej povinnosti zo strany jej zamestnancov, realitných maklérov, prípadne iných spolupracujúcich osôb voči klientom alebo tretím osobám (záujemcom).

Článok XII.

Ochrana osobných údajov

1)      Klient a tretie osoby (záujemcovia), ktorí vstupujú do zmluvného vzťahu s RK REALITY – FINANCIE, podpisom Dohody vyhlasujú, že boli poučení podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a udeľujú RK REALITY – FINANCIE súhlas, aby osobné údaje (meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu a rodné číslo fyzických osôb) boli po dobu trvania tohto zmluvného vzťahu, spracovávané v rozsahu potrebnom k plneniu účelu týchto zmluvných vzťahov, resp. k plneniu povinností uložených príslušnými právnymi predpismi SR, najmä pre účely evidencie databázy klientov v informačných systémoch sprostredkovateľa.

2)      Klienti a tretie osoby (záujemcovia) tento súhlas udeľujú na dobu trvania tohto zmluvného vzťahu, pričom tento súhlas môžu odvolať len v prípade, ak by boli tieto osobné údaje spracovávané na iný, ako uvedený účel. Vyššie označené osobné údaje môžu byť poskytnuté inej tretej osobe ako RK REALITY – FINANCIE, ktorá spracováva osobné údaje v mene RK REALITY – FINANCIE, len s predchádzajúcim súhlasom klienta alebo tretej osoby (záujemcu).

Článok XIII.
Záverečné ustanovenia

1)      Všetky vzájomné nezrovnalosti a spory medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z obchodného vzťahu sa zaväzujú zmluvné strany riešiť vzájomnými rokovaniami a pokusom o zmier. V prípade súdneho sporu medzi zmluvnými stranami bude príslušný súd Slovenskej republiky. V prípade, že si to niektorá zo zmluvných strán osobitne vymieni, možno eventuálny spor postúpiť na rozhodnutie pred príslušný rozhodcovský orgán, a to základe osobitnej rozhodcovskej doložky obsiahnutej v zmluvných dokumentoch.

2)      Klient nie je oprávnený postúpiť svoje práva a povinnosti (alebo aj pohľadávky) vyplývajúce z uzatvorených obchodných prípadov tretím osobám bez súhlasu RK REALITY – FINANCIE.

3)      Každá aktualizácia alebo zmena VOP RK REALITY – FINANCIE, bude zverejnená a vyznačená po jej doplnení na internetovej stránke www.reality-financie.sk

4)      Tieto VOP boli prijaté dňa 25. 06. 2020, kedy nadobudli platnosť a účinnosť.

5)      VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej platne uzatvorenej Dohody.

6)      Klient podpisom Dohody potvrdzuje, že mal možnosť oboznámiť sa s rozsahom a obsahom plnej moci realitného makléra konajúceho v mene a na účet RK REALITY – FINANCIE.

7)      Klient podpisom Dohody potvrdzuje, že bol RK REALITY – FINANCIE, oboznámený s obsahom VOP, že si VOP pozorne prečítal, všetky jej ustanovenia sú mu jasné a zrozumiteľné, týmto VOP v celom ich rozsahu porozumel, súhlasí s nimi, na dôkaz čoho pripojil k Dohode svoj vlastnoručný podpis.

Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné dňom: 25. 06. 2020 a budú v prípade potreby aktualizované každým nasledujúcim rokom.